Terms


เงื่อนไขและข้อตกลงของธุรกิจวันเดอร์มอร์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นธุรกิจวันเดอร์มอร์ที่ถูกต้อง ทั้งแนวความคิดและการลงมือทำ เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างองค์กรของธุระกิจวันเดอร์มอร์เพื่อให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด
การดำเนินธุรกิจวันเดอร์มอร์อย่างถูกต้องมันถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างรายได้ความสำเร็จที่สวยงามและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจของวันเดอร์มอร์มีความมั่งคงและแข็งแรงสืบเนื่องต่อไปเราจึงมีกำหนดการเงื่อนไข
เข้าร่วมธุรกิจวันเดอร์มอร์ดังนี้ อันดับแรกจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจวันเดอร์มอร์หมายถึงโอกาสทางธุรกิจอันมีค่าทำให้หลักประกันความมั่นคงทางครอบครัวของสามาชิกในระยะยาว
นี่จึงเป็นเหุตผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจวันเดอร์มอร์ถึงได้มุ่งมั่นที่ทำธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่และปราถนาที่ดำเนินธุรกิจตามกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฎิบัติเพราะฉะนั้นบริษัทวันเดอร์มอร์ได้กำหนดสำหรับนักธุรกิจของวันเดอร์มอร์ทุกคนองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไป
สู่ความสำเร็จคือการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจของวันเดอร์มอร์ทุกคน

1. พึงยึดในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลากฎจรรยาบรรณของวันเดอร์มอร์ก็คือปฎิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณปราถนาให้ผู้อื่นปฎิบัติต่อคุณ

2. ผู้ที่คุณจะให้การสปอนเซอร์ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังนี้ เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจวันเดอร์มอร์จะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การสมัครเป็นลูดค้า VIP หรือนักธุรกิจวันเดอร์มอร์จะมีเงื่อนไขน้อยกว่าและเป็นการสมัครเผื่อใช้สินค้าผู้บริโภคเท่านั้น

3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจของวันเดอร์มอร์ นักธุรกิจวันเดอร์มอร์ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าต้องไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับเพราะฉะนั้นธุรกิจของวันเดอร์มอร์ไม่ใช่ธุรกิจประเภทรวยทางรัดแต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างทำงานด้วยความอุตส่าห์ความมานะพรากเพียร

4. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิ์ภาพของผลิตภัณฑ์ต้องให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงและเชื่อถือได้นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของวันเดอร์มอร์ที่ได้รับการรองรับจากวันเดอร์มอร์อย่างถูกต้องเป็นจริงกล่าวถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับลูกค้า

5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้านักธุรกิจวันเดอร์มอร์ทุกคนต้องให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสม่ำเสมอจนลูกค้าพอใจในผลิตภัณฑ์และให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยด การมอบบริการที่ดีและพึงพอใจของลูกค้า

6. ต้องไม่ขายตัดราคานักธุรกิจวันเดอร์มอร์ทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของวันเดอร์มอร์ให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกและในราคาตามชุดแพ็คเกจที่บริษัทกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์วันเดอร์มอร์ทุกชนิดจะมีคุณภาพคุ้มค่าสมราคาการขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจวันเดอร์มอร์ทุกควรสมควรได้รับอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นโดยส่วนรวมเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องถ้าไปขายตัดราคา

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน นักธุรกิจวันเดอร์มอร์ต้องเคราพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายงานถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแผนธุรกิจวันเดอร์มอร์

8. นักธุรกิจวันเดอร์มอร์ต้องงยอมรับเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์ในเรื่องของการทำการตลาดและในการสร้างรายได้ของวันเดอร์มอร์โดยการสมัครเป็นนักธุกิจวันเดอร์มอร์ในราคา1499บาทและได้รับชุดแพ็คเกจในเรื่องของสินค้าที่บริษัทกำหนดให้

9. บริษัทวันเดอร์มอร์มี นโยบายในเรื่องของการทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียนให้สมาชิกชี้แจงเข้าใจว่าวันนี้ในการเบิกถอนจะมีค่าธรรมเนียมในการทอนครั้งละ 35 และหักภาษีหน้าที่จ่าย3% ซึ่งกำหนดการจ่ายเราจะจ่ายทุกๆ1สัปดาห์

10. การกระทำของนักธุรกิจวันเดอร์มอร์ที่นำไปสู่มาตราการลงโทษเช่น นักธุรกิจวันเดอร์มอร์ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและและระเบียบปฏิบัติของบริษัทนักธุรกิจวันเดอร์มอร์ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนักธุรกิจวันเดอร์มอร์กระทำการอันเป็นเหุตให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการโดยทางตรงหรือทางอ้อมทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจวันเดอร์มอร์ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในการประกิจการหรือทำความเสียหายแก่องค์กรธุรกิจของวันเดอร์มอร์โดยรวม ต่อมานักธุรกิจของวันเดอร์มาได้ปกปิดแก้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักธุรกิจวันเดอร์มอร์หรือข้อมูลกับบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จปลอมหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อประโยชน์ด้วยการสมัครทางสปอนเซอร์ซึ่งจะนำความเสียหายมาบริษัทและองค์กรของบริษัทโดยรวม

11. การร้องเรียนเรื่องมาตราการการลงโทษ การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณแบะระเบียบข้อบังคับผู้ร้องจะต้องมีรหัสประจำตัวของนักธุรกิจวันเดอร์มอร์พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้งในเบื้องต้นบริษัทจะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทเพื่อที่จะเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัทซึ่งในกรณีผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจจะถูกระงับพาสเวิร์ดชั่วคราว หากร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนแบะมีความรุนแรงจะส่งผลในวงกว้างบริษัทฯสามารถระงับพาสเวิร์ดของท่านและตัดสินในการเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจขอววันเดอร์มอร์ได้ทันทีมาตราการการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทำผิด เช่นตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การงดการสปอนเซอร์ หรือการงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล เพราะฉะนั้นจึงประกาศให้ฟังโดยทั่วกัน

เมื่อได้อ่านข้อความตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทวันเดอร์มอร์จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆในเรื่องของข้อกฎหมายหรือการทำธุรกิจที่เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น